Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục (Viện NCS&HLGD) thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được thành lập theo quyết định số 5502.QĐ – BGDĐT ngày 27-8-2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

          Trụ sở làm việc; Tầng 12 Tòa nhà DIAMOND FLOWER, Lo C1 Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, TP. Hà Nội

          ĐT: 043.5121339

          Fax: 043.5121274

          Website:http://ritem-nxbgd.edu.vn.

 

I. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA VIỆN

1.  Nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu các vấn đề lí luận và thực tiễn của sách giáo khoa và học liệu giáo dục .

2. Tư vấn trong lĩnh vực nghiên cứu, biên soạn và sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo và học liệu giáo dục.

3. Đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực làm sách cho cán bộ thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

4. Thông tin và tuyên truyền trong lĩnh vực giáo dục, các ấn phẩm giáo dục, đặc biệt là sách giáo khoa và học liệu giáo dục.

II. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA CÁC PHÒNG

1- Phòng Tổng hợp

Chức năng

Nhiệm vụ

      1) Tổ chức - Hành chính – Quản Trị.

     2) Thông tin tuyên truyền, quảng bá.

     3) Quản lí và hỗ trợ  NCKH.

 

 

    1) Tham mưu cho Lãnh đạo Viện về 3 chức năng đã nêu.

     2) Chuẩn bị các loại văn bản cho Lãnh đạo Viện.

     3) Quản lí, giám sát tài sản của Viện.

     4) Phát triển hệ thống thông tin tuyên truyền.

     5) Thực hiện nhiệm vụ kế toán và vận chuyển lái xe.

      6) Theo dõi, đánh giá kỉ luật lao động của Viện.

     7) Lưu trữ các văn bản hồ sơ của Viện.   

 

2- Phòng Nghiên cứu Chương trình Sách và Học liệu Giáo dục

 

Chức năng

Nhiệm vụ

      1) Xây dựng các kế hoạch  nghiên cứu khoa học về CT, SGK, STK-BT các bộ môn ở các cấp học.

     2) Tham gia nghiên cứu  các đề tài và tổ chức triển khai các hoạt động nghiên cứu khoa học  (hội thảo, xêmina, thư kí các đề tài..) .

     3) Đánh giá hoạt động nghiên cứu khoa học.

 

1) Tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Viện về nghiên cứu và tổ chức nghiên cứu khoa học.

2) Tham gia xây dựng chiến lược, chương trình nghiên cứu khoa học và tổ chức triển khai.

3) Hướng dẫn tư vấn việc thực hiện nghiên cứu khoa học.

4) Tổ chức đánh giá việc thực hiện nghiên cứu khoa học.

5) Thực hiện công việc và nhiệm vụ khác do Viện trưởng trực tiếp phân công.

3- Phòng Nghiên cứu Thị trường và Đào tạo - Bồi dưỡng          

 

Chức năng

Nhiệm vụ

     1) Nghiên cứu thị trường.

     2) Tổ chức Đào tạo- Bồi dưỡng.

     3) Xây dựng các chương trình đào tạo- bồi dưỡng về SGK và HLGD.

     4) Tham gia nghiên cứu SGK, STK và HLGD.

1) Tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Viện trong việc xây dựng chiến lược, chương trình và kế hoạch về  NCTT và ĐT-BD, đồng thời chỉ đạo tổ chức  thực hiện  các chương trình và  kế hoạch về  NCTT ĐT- BD do Viện chủ trì.

2) Tham gia nghiên cứu xây dựng mô hình SGK điện tử môn Tiếng Anh sau 2015.

3)  Tham gia dịch SGK và học liệu giáo dục nước ngoài (tiếng Pháp và tiếng Anh).

4) Viết bài báo cho website của Viện, đặc biệt là chuyên mục Nghiên cứu thị trường sách, giới thiệu sách và đào tạo bồi dưỡng.

5) Thực hiện công việc khác do lãnh đạo Viện (Viện trưởng và Viện phó) trực tiếp phân công.

 

4- Phòng Hợp tác và Phát triển     

Chức năng

Nhiệm vụ

1) Xây dựng và phát triển các quan hệ hợp tác – đối ngoại.

2) Phát triển các nguồn nhân lực trong và ngoài Viện.

4) Tham gia thông tin, tuyên truyền, quảng bá.

1) Tham mưu, tư vấn cho Lãnh đạo Viện về các các công tác liên quan đến hợp tác-đối ngoại và khai thác các nguồn lực từ bên ngoài phục vụ sự phát triển của Viện.

2) Hình thành và phát triển các dự án hợp tác trong và ngoài nước.

3) Tổ chức triển khai chương trình, dự án hoạt động hợp tác với đối tác trong và nước ngoài

6) Tham gia hoạt động nghiên cứu SGK, STK và HLGD.

7) Phối hợp với Phòng Tổng hợp tăng cường hệ thống thông tin, tạp chí và tài liệu …

8) Thực hiện nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Viện (Viện trưởng và Phó Viện trưởng) trực tiếp phân công.