Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục (Viện NCS&HLGD) thuộc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam được thành lập theo quyết định số 5502.QĐ – BGDĐT ngày 27-8-2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trải qua 6 năm hoạt động, Viện NCS&HLGD đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của mình và đạt được một số thành tích nổi bật như:

  1. Tổ chức thành công chương trình nghiên cứu mô hình sách giáo viên theo định hướng đổi mới (2010 – 2011).
  2. Tổ chức thành công Hội thảo quốc tế về “Đổi mới, hiện đại hóa chương trình và sách giáo khoa theo định hướng phát triển bền vững” (2013).
  3. Triển khai nghiên cứu mô hình sách giáo khoa, sách tham khảo, sách bài tập theo định hướng phát triển năng lực và tích hợp liên môn (2013 – 2015).
  4. Tổ chức nghiên cứu mô hình sách giáo khoa điện tử phục vụ đổi mới giáo dục sau 2015 (từ năm 2015).
  5. Tổ chức biên dich sách giáo khoa và tài liệu nước ngoài phục vụ công tác nghiên cứu và đào tạo- bồi dưỡng (từ năm 2014).