1. TẦM NHÌN

 Trở thành một Trung tâm  hàng đầu trong lĩnh vực tổ chức thực hiện nghiên cứu các vấn đề lý luận, thực tiễn nhằm xây dựng cơ sở khoa học cho việc phát triển các lĩnh vực xuất bản phục vụ giáo dục; Bồi dưỡng nâng cao năng lực nghề nghiệp cho cán bộ trong và ngoài Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực giáo dục và xuất bản giáo dục.

 

2. SỨ MỆNH

Tiếp tục phát triển các hoạt động nghiên cứu lý luận, thực tiễn, thiết kế, sản xuất, chuyển giao khoa học công nghệ phục vụ xuất bản; Tổ chức các khoá đào tạo, bồi dưỡng, cấp phát văn bằng chứng chỉ, chứng nhận theo đúng quy định của pháp luật nhằm nâng cao trình độ, nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ nhân lực trong lĩnh vực giáo dục và xuất bản; Đào tạo và liên kết đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong và ngoài NXBGDVN; Khai thác, chia sẻ thông tin về giáo dục, về khoa học công nghệ xuất bản trong và ngoài nước; Công bố kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ của các đơn vị thành viên trong NXBGDVN và các đơn vị khác;Tuyên truyền, quảng bá về các sản phẩm, dịch vụ và các hoạt động giáo dục, xuất bản.