THÔNG ĐIỆP CỦA VIỆN TRƯỞNG​      

    Trải qua chiều dài lịch sử phát triển cùng Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục đã kế thừa và phát huy thành tựu của Ban Nghiên cứu lý luận Sách giáo khoa, Trung tâm Khoa học - Công nghệ Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam, tạo lập cơ sở xây dựng nền tảng khoa học công nghệ trong lĩnh vực xuất bản nói chung và xuất bản phẩm giáo dục nói riêng, góp phần cùng Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam tổ chức biên soạn, biên tập, in và phát hành các loại sách giáo khoa và các sản phẩm giáo dục có chất lượng, phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trong toàn quốc; đồng thời tham mưu cho Bộ GD&ĐT chỉ đạo công tác thiết bị giáo dục và thư viện trường học trên toàn quốc.

    Là cơ quan nghiên cứu trực thuộc NXBGDVN, Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục không ngừng phấn đấu để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, tích cực tham gia giải quyết những vấn đề do thực tiễn đổi mới, phát triển giáo dục đặt ra, đồng thời chủ động đi đầu trong việc nghiên cứu luận cứ khoa học cho các chủ trương phát triển của NXBGDVN trong từng thời kỳ; thực hiện các nghiên cứu và tư vấn về đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, mô hình sách giáo khoa mới, chuyển giao kết quả nghiên cứu cho các đơn vị sản xuất kinh doanh; tăng cường hợp tác giao lưu với các cơ quan, tổ chức nghiên cứu, các cơ sở giáo dục trong và ngoài nước. Trên cơ sở đó, từng bước đóng góp thiết thực, có hiệu quả vào sự nghiệp đổi mới giáo dục phổ thông nói chung và biên soạn sách giáo khoa mới nói riêng. 

    Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục tin tưởng rằng, được sự quan tâm của Lãnh đạo NXBGDVN với sự hợp tác, giúp đỡ của các đơn vị trong hệ thống NXBGDVN; các cơ quan nghiên cứu, các cơ sở giáo dục và các bạn đồng nghiệp trong nước, ngoài nước, Viện sẽ có những đóng góp ngày càng mạnh mẽ hơn vào chiến dịch biên soạn các bộ giáo giáo khoa có chất lượng tốt nhất, góp phần thực hiện thành công công cuộc đổi mới giáo dục phổ thông hiện nay.

  

VIỆN TRƯỞNG - VIỆN NGHIÊN CỨU SÁCH VÀ HỌC LIỆU GIÁO DỤC