Quy định chức năng, nhiệm vụ của thư kí đề tài nghiên cứu khoa học


QUY ĐỊNH

Về chức năng nhiệm vụ của thư kí đề tài

 

Văn bản Quy định về chức năng, nhiệm vụ của thư kí đề tài tại Viện NCS & HLGD quy định rõ trách nhiệm công việc của cán bộ Viện, phụ trách công việc thư kí các đề tài nghiên cứu cấp Viện, cấp NXBGDVN và cấp Bộ. Đây cũng là một trong những căn cứ để xét phân loại lao động, bình xét thi đua, khen thưởng, kỉ luật, xét nâng bậc lương của CBCNV.
I - Chức năng và nhiệm vụ của thư kí đề tài khoa học:

1. Tham gia nghiên cứu hoặc hỗ trợ hoạt động nghiên cứu của nhóm nghiên cứu đề tài; tổ chức hội đồng nghiệm thu;

2. Quản lí, tổ chức và giám sát các hoạt động của nhóm nghiên cứu đề tài;
3. Lưu trữ và quản lí hồ sơ, văn bản của nhóm nghiên cứu; nộp toàn bộ hồ sơ, tài liệu cho phòng Tổng hợp của Viện sau khi nghiệm thu đề tài;
4. Thường xuyên thông báo và báo cáo bằng văn bản định kì thời gian về tiến độ thực hiện đề tài cho Lãnh đạo Viện;

5. Bảo mật thông tin kết quả nghiên cứu theo quy định của Viện và NXBGDVN.
II - Các hoạt động cụ thể

1. Kiểm tra, chuẩn bị tài liệu và các điều kiện cần thiết khác để tổ chức các phiên họp và hoạt động khác của nhóm nghiên cứu;

2. Ghi chép biên bản các buổi thảo luận, xemina, hội thảo của nhóm nghiên cứu;

3. Chuẩn bị và gửi biên bản cuộc họp đến Trưởng nhóm và các thành viên trong nhóm nghiên cứu sau khi thực hiện các buổi họp và làm việc;

4. Đôn đốc, theo dõi và hỗ trợ nhóm nghiên cứu thực hiện đúng tiến độ và kế hoạch đề ra;

5. Báo cáo tiến độ và giải trình thường xuyên, đề xuất các biện pháp cần thiết để xử lí;

6. Chủ trì và đảm nhiệm các công việc của việc tổ chức Hội đồng nghiệm thu đề tài nghiên cứu. Giúp Thư kí Hội đồng nghiệm thu nộp đúng hạn đánh giá của Hội đồng và bản thân thư kí có trách nhiệm nộp đầy đủ các sản phẩm nghiên cứu của nhóm cho phòng Tổng hợp của Viện.

III - Những quy định khác
1. Hoạt động của thư kí đề tài là một phần không thể tách rời trong hoạt động nghiên cứu khoa học của Viện NCS & HLGD;
2. Kết quả công việc của thư kí đề tài được đánh giá trong xếp loại thi đua và lao động;

3. Báo cáo công việc của thư kí đề tài không nên chỉ đề cập và  liệt kê các hoạt động mà còn phải chú ý đánh giá mặt chất lượng của hoạt động và công việc.

Quy định về chức năng nhiệm vụ của thư kí đề tài của Viện NCS & HLGD được thực hiện từ tháng ngày 01 tháng 6 năm 2015. Viện trưởng yêu cầu các thư kí đề tài nghiêm chỉnh chấp hành quy định này.

Trân trọng cám ơn. 

        Viện trưởng

 

 

 

 

PGS. TS. Trần Đức Tuấn

Chủ đề: