Thông báo: Kế hoach đào tạo, bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập - Viện Nghiên cứu Sách và Học liệu Giáo dục


THÔNG BÁO

 Đăng ký khóa “Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập”

Để giúp các biên tập viên nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ và có đủ điều kiện hành nghề biên tập theo quy định của pháp luật về hoạt động xuất bản, Viện NCS&HLGD phối hợp với Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin & Truyền thông tổ chức khóa học Bồi dưỡng kiến thức pháp luật xuất bản, nghiệp vụ biên tập. Kế hoạch dự kiến cụ thể như sau:

  1. Đối tượng: Lãnh đạo NXB, Lãnh đạo phụ trách biên tập, biên tập viên
  2. Đơn vị cấp Chứng chỉ hành nghề biên tập: Cục Xuất bản, In và Phát hành
  3. Thời gian: Tháng 6/2018
  4. Địa điểm: Hội trường tầng 4, Tòa nhà Diamond Flower, Lô C1. Lê Văn Lương,  P. Nhân Chính, Q. Thanh Xuân, Tp. Hà Nội
  5. Kinh phí: Thông báo sau

Viện NCS&HLGD xin trân trọng thông báo và kính đề nghị Quý Cơ quan lập danh sách cử cán bộ đi học theo mẫu, gửi về Viện trước ngày 20/6/2018.

Chi tiết xin liên hệ:

Phòng Đào tạo – Bồi dưỡng (Ông Đặng Văn Miêng, ĐT: 0904229224, Email: dangvanmieng@yahoo.com) -Viện NCS&HLGD – Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam; Địa chỉ: Tầng 12, Tòa nhà Diamond Flower, Lô C1. Lê Văn Lương, P. Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.

 

                                                                                           Mẫu

 

Tên đơn vị:                                        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                  -----------------------------    

 

……, ngày.....tháng ....năm 2018

 

 

DANH SÁCH CỬ CÁN BỘ THAM GIA

LỚP BỒI DƯỠNG KIẾN THỨC PHÁP LUẬT XUẤT BẢN, NGHIỆP VỤ BIÊN TẬP

                 (Đối tượng: Lãnh đạo NXB, Lãnh đạo phụ trách biên tập, biên tập viên)

 

 

                Kính gửi: VIỆN NGHIÊN CỨU  SÁCH VÀ HỌC LIỆU GIÁO DỤC

 

 

STT

Họ và tên

 

Chức vụ/Vị trí công tác

Điện thoại liên hệ

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

.

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

                                        

                                                                                         THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

                                                                                                             (Kí, đóng dấu, ghi họ tên)

 

 

 

Chủ đề: